VERDIDOKUMENT FOR PROFLEX AS

Våre verdier

Likeverd

 • Alle skal ha mulighet for å delta i samfunnet
 • Vi bryr oss om alle uavhengig av tilknytningsform til bedriften
 • Alle skal være med å bestemme
 • Vi tar hensyn til alle

Respekt

 • Vi tar hensyn til individuelle behov
 • Vi aksepterer annerledeshet
 • Vi er åpne og ærlige i kommunikasjonen med hverandre
 • Vi møter brukerne med tilstrekkelig kunnskap
 • Vi informerer for å skape trygghet og forutsigbarhet

Tilstedeværelse

 • Vi er til stede for brukerne i deres arbeidstid
 • Vi er oppmerksomme og lytter når brukere tar kontakt
 • Vi vet hvorfor vi er til
 • Vi skal alltid gi beskjed dersom vi ikke er tilgjengelige

Livskvalitet

 • Vi bidrar til utvikling gjennom meningsfylt arbeid
 • Vi definerer livskvalitet sammen med hver enkelt bruker
 • Vi tar ansvar for helhetlige behov
 • Vi bryr oss

Arbeidsglede

 • Vi deler gode historier med hverandre
 • Vi deler kunnskap og hjelper hverandre
 • Vi er inkluderende og tar vare på fellesskapet
 • Vi måler engasjementet i bedriften

Kvalitetspolitikk

Vår kvalitetspolitikk skal sikre at vi forvalter felleskapets midler til beste for brukerne, og innfrir krav fra finansielle interesseparter. Dette skal oppnås ved:

 • Gode introduksjonsrutiner for kartlegge brukernes behov og forventninger
 • Vi har individfokus og helhetstenkning i gjennomføring av tjenestetilbudene
 • Vi har tydelig definerte ansvarsforhold i gjennomføring av nøkkelprosesser og støtteprosesser
 • Vi evaluerer jevnlig resultatoppnåelsen for den enkelte bruker og for bedriften som helhet
 • Vi tilbyr reell brukermedvirkning i viktige faser av tjenesteleveransene
 • Vi kartlegger jevnlig brukertilfredshet
 • Vi jobber med kontinuerlig forbedring. Vi tar tak i de resultatene vi ikke er fornøyd med og gjør forbedringer
 • Vi evaluerer resultatene av forbedringstiltak
 • Vi jobber langsiktig med å forbedre bedriftens omdømme over interesseparter og samfunn